Vårt miljöarbete

MILJÖARBETE
   

Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss inom Grönklittsgruppen och vi jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar för att minska vår miljöpåverkan.

Strategi

Grönklittsgruppen ska utveckla turistanläggningar som värnar och utvecklar hållbarheten för människor, djur och natur inom frågorna miljö och energi. Vi inom Grönklittsgruppen är medvetna om att våra anläggningar har en miljöpåverkan och vi vill därför verka för en successiv utveckling av vårt miljöarbete.

En årlig kartläggning av våra anläggningar utförs kring energi och miljöfrågor, utifrån kartläggningen görs åtgärdsförslag, där behov för ytterligare utredningar och investeringar anges samt en årlig uppföljning.

Samordnare och handlingsplan

Miljö och energisamordnare för koncernen är en utbildad biolog. Under kommande år genomförs en  artläggning under januari-mars med en av våra strategiska samarbetspartners och extern expertis. Efter  artläggning läggs en flerårsplan inklusive fördelning av ansvar, tidsplan och budget för kommande verksamhetsår. Där prioriterade mätbara mål för årets miljöarbete fastslås, vid verksamhetsårets slut görs en  ppföljning av årets mål och arbete. Under första kvartalet 2013 genomförs en kartläggning vid våra  nläggningar i Tänndalen, Grönklitt och Tomteland, där ett åtgärdsprogram, flerårsplan och en intern  rapport upprättas. Miljö och energiarbetet är en del av Koncernens budgetarbete, där både anläggnings-  chef och  koncernledning har en aktiv roll och där styrelsen tar yttersta beslutet om budget.

Verksamhetsårets hållbarhetsarbete

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och har under det senaste verksamhetsåret  drivit ett medvetet hållbarhetsarbete. Genom en ökad kunskap och medvetenhet i alla våra verksamheter, hos vår personal och hos våra gäster, ska vi göra bra miljöval och gemensamt ta ansvar i strävan att

uppnå ett mer uthålligt samhälle genom att: Vid de flesta nybyggnationer och större ombyggnationer eftersträvas det att energieffektiva värmekällor installeras, värmepumpar installeras i första hand,

alternativt fjärrvärme på bolagets anläggningar som anpassats utifrån användning och besöksfrekvens. Dessutom används miljövänligt byggmaterial vid nybyggen och ombyggnationer. I bolagets fastigheter och stugor byts det successivt till lågenergilampor. För att reducera vattenmängden byts succesivt duschmunstycken och VVS-armaturer ut till mer vattenbesparande modeller. Ski Lodge Tänndalen är det senaste projektet inom Koncernen, ett stort projekt där vi och våra samarbetspartners fokuserat mycket på miljö och hållbarhet. Byggnaden är till större delen uppförd som trästomme och värmekällan för

både Ski Lodge och Hamra Wärdshus är en gemensam bergvärmepumpsanläggning, tillförd el kommer från förnybar produktion – i detta fall vindkraft. I lägenheterna har energiförbrukningen minimeras bl a i form av att skåp med avfuktare satts in istället för konventionella torkskåp. På våra vinteranläggningar utvecklas snökanonsystemet för att bli mer energieffektivt och äldre belysningsarmaturer byts successivt ut till mer energieffektiv armatur. Vi bygger i första hand boende i ski in/ski out läge både för längd och alpina gäster, för att minska behovet av transport med egen bil inom anläggningen. Koncernen utvecklar kollektivresandet  via egna busslinjer till våra destinationer för att minska transportrelaterade utsläpp.

Vi har utvecklat interntransporter på våra större anläggningar. I anläggningen Tänndalen finns ett väl fungerande transportsystem i hela destinationen Funäsfjällen med den lokala skidbussen.

Koncernens transportfordon byts dessutom kontinuerligt ut mot miljövänliga typer av fordon.

Bevarandearbete för hotade arter

Orsa Björnpark medverkar tillsammans med Rovdjurscentrum Grönklitt i flera olika bevarandeprojekt vilka har som syfte att bevara utrotningshotade arter både i Sverige och i övriga världen.

Genom den insamlingsverksamhet som bedrivs i parken stödjer vi bl a bevarande organisationerna, Projekt Berguv Nord, ALTA, Polar Bear International, Phoenix Foundation och 21st Century Tiger. Dessa medel bidrar till en ökad kunskap, information och utbildning samt forskning kring de hotade arterna berguv, tiger, leopard och isbjörn. I vår souvenirbutik kan man dessutom köpa souvenirer till förmån för organisationen Snow Leopard Trust. Förutom detta deltar Björnparken även i 5 olika internationella  bevarandeprojekt som koordineras av vår Europeiska moderorganisation EAZA, samt att vi bedriver

forskning i parken i samarbete med Skandinaviska Björnprojektet.