Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen av Grönklittsgruppen AB (publ) utgår från bolagsordningen,
aktiebolagslagen samt andra relevanta lagar och regler.

 

Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Grönklittsgruppens bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter.

 

Bolagsstyrning syftar ytterst till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning samt att ge samtliga intressenter fullgod och korrekt information om bolaget och dess utveckling. Till grund för styrning av Grönklittsgruppen AB (publ), nedan kallat bolaget, ligger både interna och externa regelverk.

 

Externa regelverk

Aktiebolagslagen

Årsredovisningslagen

Andra relevanta lagar

 

Interna regelverk

Bolagsordningen

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens instruktioner för VD

Policyer, riktlinjer, instruktioner och värdegrund