Information till aktieägarna i Grönklittsgruppen AB

Minoritetsaktieägare som inte för sin egen talan företräds i tvångsinlösenärendet av en av Bolagsverket utsedd god man: advokaten Stefan Christensson, telefon: 08-545 070 61, e-post: stefan.christensson@crlaw.se. Begäran om handlingar eller upplysningar i ärendet kan ställas till gode mannen.Nedanstående information (”Till minoritetsaktieägarna i Grönklittsgruppen AB”) har, den 2022-02-08, gått ut med brev till samtliga ägare i Grönklittsgruppen AB, samtidigt som det har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

Bakgrunden till inlösningsförfarandet är att styrelsen i GSJ Holding AB, som äger mer än 90 % av Grönklittsgruppen AB, har funnit det är bättre att lösa in minoritetens andel för att möjliggöra en effektivare och enklare styrning av bolaget.

Oavsett när aktietransaktionerna kommer att äga rum, så gäller aktieägarkortet till den 2022-04-30.

Vänligen även ta del nedanstående information gällande processen om ”Tvångsinlösen av minoritetsaktier”.

Till minoritetsaktieägarna i Grönklittsgruppen AB (publ)

GSJ Holding AB, org.nr 559328-1958 (”GSJ”), äger mer än 90 procent av aktierna i Grönklittsgruppen AB (publ), org.nr 556098-7462 (”Grönklittsgruppen”). Enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”) har GSJ därför rätt att av de övriga aktieägarna i Grönklittsgruppen lösa in återstående aktier. GSJ har beslutat att utnyttja denna rätt.
Eftersom GSJ inte har kunnat träffa överenskommelse om inlösen med samtliga övriga aktieägare har GSJ i enlighet med 22 kap. 6 § ABL hos styrelsen i Grönklittsgruppen begärt att tvisten om inlösen av återstående aktier ska avgöras av skiljemän. GSJ har till skiljeman utsett advokaten Urban Båvestam, Advokatfirman Lindahl KB.
Minoritetsaktieägarna i Grönklittsgruppen ges härmed enligt 22 kap. 7 § ABL tillfälle att inom två veckor från dagen för denna underrättelse skriftligen anmäla till Grönklittsgruppen AB (publ), Box 133, 794 22 Orsa, om de önskar föra sin egen talan och uppge sin gemensamma skiljeman.
Om inte samtliga i aktieboken införda aktieägare som lösningsanspråket riktas mot inom ovan angiven tid har uppgett en gemensam skiljeman kommer styrelsen i Grönklittsgruppen i enlighet med 22 kap. 8 § ABL att hos Bolagsverket ansöka om att en god man utses. Den gode mannen kommer därefter att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och i tvisten bevaka frånvarande aktieägares rätt.
Lösenbeloppet för aktierna kommer att utbetalas via Euroclear Sweden AB efter det att skiljedomen har fått laga kraft, utan att aktieägarna behöver vidta några särskilda åtgärder.

 

 

TVÅNGSINLÖSEN AV MINORITETSAKTIER I GRÖNKLITTSGRUPPEN AB (publ)

 • Tvångsinlösen är en lagstadgad rätt för en aktieägare som äger mer än 90 procent av aktierna i ett bolag att köpa övriga aktieägares aktier, för att uppnå 100 procents ägande.
 • Majoritetsägaren i Grönklittsgruppen AB (publ), GSJ Holding AB, äger mer än 90 procent av samtliga aktier och har beslutat sig för att utnyttja rätten till tvångsinlösen.
 • Tvångsinlösenförfarandet handläggs som en tvist mellan på ena sidan majoritetsägaren och på andra sidan minoritetsaktieägarna. Grönklittsgruppen AB självt är alltså inte part i förfarandet.
 • I tvisten företräds minoritetsaktieägarna av en s.k. god man, som utses av Bolagsverket. När en god man är utsedd behöver därför ingen minoritets­aktieägare agera själv för att bevaka sina rättigheter. Den minoritets­aktieägare som så önskar kan dock föra sin talan själv.
 • Tvisten avgörs av en s.k. skiljenämnd som består av tre opartiska skilje­domare. En utses av den gode mannen (om inte minoritetsaktieägarna själva enats om en skiljedomare) och en av majoritetsägaren. Dessa båda skiljedomare utser gemensamt den tredje skiljedomaren, som blir ord­förande i skiljenämnden.
 • Skiljenämnden ska genom en s.k. skiljedom bestämma ett skäligt lösen­belopp för aktierna som blir tvångsinlösta. Huvudregeln är att lösen­beloppet för en aktie ska motsvara det pris för aktien som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.
 • På lösenbeloppet tillkommer även ränta om f.n. 2,0 procent från den s.k. påkallandedagen, som i detta fall inföll den 2 februari 2022.
 • Lösenbelopp och ränta utbetalas via Euroclear Sweden AB efter det att skiljedomen har fått laga kraft, utan att minoritetsaktieägarna behöver vidta några särskilda åtgärder.
 • Det tar normalt ett till två år från det att tvångsinlösenförfarandet har inletts (i detta fall skedde det den 2 februari 2022) till dess att lösen­beloppet och räntan utbetalas. Det finns dock exempel på fall där det tagit betydligt längre tid än så.
 • Majoritetsägaren (GSJ Holding AB) företräds i ärendet av advokat Johan Josjö, telefon: 0733-32 28 11, e-post: johan@johanjosjo.com.
 • Begäran om handlingar eller upplysningar i ärendet kan ställas till gode mannen, när denne utsetts av Bolagsverket. Den gode mannens kontakt­uppgifter kommer att anges på bolagets webbplats så snart vederbörande har utsetts.
 • Ovan angiven information är endast en kortfattad sammanfattning av vissa huvudsakliga drag i tvångsinlösenförfarandet och syftar till att kom­plettera den formella underrättelse som skickats med brev till aktieägarna och annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

 

Orsa i februari 2022

Grönklittsgruppen AB (publ)

Styrelsen